Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

Algemeen

Op al onze opdrachten die wederzijds mondeling, schriftelijk of per email zijn geaccepteerd, zijn de hierna genoemde algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Tarief

Een opdracht wordt aangenomen op basis van een los uurtarief of projectprijs. En afgerond op 15 minuten. Indien er vooraf geen afspraken zijn gemaakt wordt het honorarium vastgesteld op grond van de werkelijk gemaakte uren op basis van het op dat moment geldende maximale uurtarief. Het tarief wordt in samenspraak vastgesteld op basis van het type werkzaamheden.

Levering

De oplevering van de opdracht geschiedt op een af te spreken tijdstip of zo spoedig mogelijk na opdrachtverstrekking. Echter na correct aanlevering van alle gegevens en materialen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en op een veilige manier aanleveren van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht.

VAibe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien er voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft VAibe het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Echter niet na samenspraak met de opdrachtgever. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

Facturering

De facturering van opdrachten die zijn uitgevoerd op basis van werkelijk gemaakte uren of projectprijs geschiedt achteraf.

Betaling

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Echter bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt VAibe zich het recht voor om een herinnering te sturen. Hierbij kunnen 5% extra kosten in rekening gebracht worden. Wegens overschrijding van de vervaldatum. Bij uitblijvende betaling wordt een deurwaarder ingeschakeld.

Aansprakelijkheid

De opdrachtgever (of derden) kunnen VAibe niet aansprakelijk stellen voor schade voortvloeiende uit de uitgevoerde werkzaamheden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om te allen tijde het opgeleverde werk te controleren op onrechtmatigheden.