Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden VAibe

Algemeen
Op alle opdrachten die wederzijds mondeling, schriftelijk (op papier of digitaal) of per e-mail email zijn geaccepteerd, zijn de hierna genoemde betaling- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Tarief
Een opdracht wordt aangenomen op basis van een los uurtarief of projectprijs. Indien er vooraf geen afspraken zijn gemaakt wordt het honorarium vastgesteld op grond van de werkelijk gemaakte uren op basis van het op dat moment geldende maximale uurtarief. Het tarief wordt in samenspraak vastgesteld op basis van het type werkzaamheden.

Levering
De oplevering van de opdracht geschiedt op een af te spreken tijdstip of zo spoedig mogelijk na opdrachtverstrekking en na correct aanlevering van alle gegevens en materialen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en veilige manier worden verstrekt.

VAibe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door opdracht verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien er voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist is, heeft VAibe het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. Echter niet na samenspraak met de opdrachtgever. Indien overschrijding van de afgelopen levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

Facturering
De facturering van opdrachten die zijn uitgevoerd op basis van werkelijk gemaakte uren of projectprijs geschiedt achteraf.

Betaling
De betalingstermijn die wordt aangehouden bedraagt 14 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt VAibe zich het recht voor om een herinnering te sturen waarbij 5% extra kosten in rekening gebracht worden wegens overschrijding van de vervaldatum. Bij uitblijvende betaling wordt een deurwaarder ingeschakeld.

Aansprakelijkheid
VAibe kan niet door de opdrachtgever (of derden) aansprakelijk worden gesteld voor schade voorvloeiend uit de uitgevoerde werkzaamheden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om te alle tijden het opgeleverde werk te controleren op onrechtmatigheden.